Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Technologie

Diesel

Een dieselmotor is een zuigermotor volgens het principe van zelfontbranding. Hij wordt ook wel luchtcomprimerende motor genoemd, omdat de lucht die nodig is voor de verbranding eerst door de zuiger in de cilinder wordt gecomprimeerd, waarna de brandstof ingespoten wordt. De lucht die ten gevolge van de samenpersing sterk verhit is, doet de brandstof dan spontaan ontbranden.

Om schadelijke uitstoot tegen te gaan worden roetfilters toegepast en catalysatoren.

Nieuwe roetfilters vangen 30 tot meer dan 95% van het schadelijke roet op. Roetdeeltjes uit dieselauto's vervuilen de lucht en zijn schadelijk voor de gezondheid. Deze deeltjes leveren een bijdrage aan de concentratie van fijnstof. Ze zijn kleiner dan een duizendste millimeter.

Roetdeeltjes ontstaan door de onvolledige verbranding van dieselbrandstof. De kwaliteit van de brandstof, bijvoorbeeld het zwavelgehalte heeft invloed op het ontstaan van deze deeltjes. Ook de inspuitdruk van diesel is bepalend voor de vorming van fijnstofdeeltjes.

In september 2015 kwam aan het licht dat de VW-groep op grote schaal fraude had gepleegd met emissiewaarden van een aantal van zijn dieselauto's. Jarenlang had het voertuigen uitgerust met motorsoftware die detecteerde wanneer het voertuig op de testbank stond en dan het nodige deed om aan de stikstofoxiden(NOx)-normen te voldoen. De afwijkingen waren dermate groot dat de wagens zonder de vervalsing nooit gehomologeerd zouden zijn.

Uitlaatgasrecirculatie (EGR) is een NOx(= stikstofoxide en stikstofdioxide)-reductiemethode die gebruikt wordt bij interne-verbrandingsmotoren. EGR staat voor Exhaust of Emission Gas Recirculation. Het principe van EGR is dat er een hoeveelheid van de uitlaatgassen uit de motor teruggeleid wordt naar de verbrandingskamer(s). Daar dit uitlaatgas gemengd wordt met de inkomende lucht, zal het zuurstofgehalte (en dus ook de lambdawaarde) van het verbrandingsmengsel dalen. Er wordt dus meer inert gas in de verbrandingskamer gebracht. Bij verbranding van de brandstof moet de ontstane warmte nu over meer massa worden verdeeld. Hierdoor daalt de verbrandingstemperatuur en daarmee de NOx-uitstoot, doordat NOx vooral ontstaat bij hoge verbrandingstemperaturen. Met deze toepassing wordt het stikstofoxidegehalte in de uitlaatgassen tot 30% verminderd. De resterende NOx in de uitlaatgassen kan gedeeltelijk gereduceerd worden in een driewegkatalysator of met een NOx-reductiekatalysator: NOx-trap of ureum-SCR. De Selectieve katalytische reductie, beter bekend onder de Engelse naam Selective catalytic reduction (SCR), is een chemisch proces dat wordt gebruikt om de rookgassen die ontstaan bij een verbrandingsproces te ontdoen van stikstofoxiden (NOx). Het is duurder dan selectieve niet-katalytische reductie maar doorgaans werkzamer aangezien het bij juist gebruik tot 90% reductie bewerkt. Het is een alternatief voor de zogenaamde NOx-trap (LNT, Lean NOx Trap). Het voordeel van SCR tegenover de NOx-trap is lager brandstofverbruik. Nadeel is een hogere investering en de noodzaak om ureum te tanken.

Een combinatie van deze technologieen kan wel degelijk de uitstoot van NOx verminderen. In de US halen dieselwagens 31 mg uitstoot per kilometer, goed onder de Europese norm van 80 mg.

Aardgas - CNG

Aardgas is Compressed Natural Gas (CNG). Dit is een milieuvriendelijkere brandstof die in de gehele wereld op eenvoudig wijze wordt gewonnen, als definitief bruikbaar eindproduct (geen raffinage nodig). Transport gebeurt via ondergrondse leidingen. Met hoogcalorisch aardgas langste rijbereik.

Aardgas is verschillend van LPG (liquified petrol gas). Aardgas blijft steeds gasvormig en is toegelaten in ondergrondse parkeergarage


Aardgas is niet dé groenste brandstof, wel de meest efficiëntste voor het ogenblik, en veel goedkoper dan benzine / diesel.

Het is wel al veel milieuvriendelijker van “well to wheel”

•  Nauwelijks nog partikels: 95 % NOx of fijnstofreductie t.o.v. diesel

•  Geen uitstoot kankerverwekkende stoffen

•  97 % tot 100 % minder emissie van benzeen tov benzine of diesel

•  20 à 28 % minder CO2 t.o.v. benzine en diesel

•  58 % reductie zwavel t.o.v. diesel

•  60 % stiller dan dieselvoertuigen

Electrische wagens / wagens op waterstof

Pieter Boussemaere (Vives-Hogeschool) schreef uitgebreid over electrische wagens:

Over tien jaar rijdt de helft van de Vlamingen elektrisch:

deel 1: De overheid, maker of kraker

deel 2: Geld en techniek

deel 3: hoe groen is elektrisch?


Up to date informatie over electrische wagens kan u vinden op: www.egear.be


Waterstofauto's hebben ook een veelbelovende toekomst. Een waterstofauto is een auto die niet rijdt op fossiele brandstoffen, maar op waterstof (H2). De waterstof kan dienen als brandstof voor een traditionele verbrandinsgmotor, of het wordt, bij een brandstofcelauto in een brandstofcel met zuurstof (O2) uit de lucht omgezet in water H2O). In het laatste geval wordt de auto dus aangedreven door electromotoren. In beide gevallen is het enige restproduct waterdamp.